Všeobecné dodací podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Platné pro e shop GARDINIA provozovaný na www. gardinia.cz

Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem e shopu GARDINIA - společností SP TREND s.r.o. oficiálním reprezentantem GARDINIA a ALUGARD na českém a slovenském trhu na straně prodávajícího  (dále jen dodavatel) a zákazníkem (dále jen "objednatelem") na straně kupujícího. Tyto obchodní podmínky jsou návrhem kupní smlouvy, navazují na cenovou nabídku a jsou uzavírány v Českém jazyce.  Odeslání objednávky je výrazem souhlasu a přístupu k těmto podmínkám a stávají se okamžikem odeslání objednávky závaznými pro obě jednající strany.
I. Cenové podmínky
Ceny. Seznam zboží zobrazovaný na e shopu GARDINIA je chápán jako návrh kupní smlouvy (dále jen "katalog"). Katalog obsahuje prodejní cenu s DPH. SP TREND s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen v katalogu. Na potvrzených objednávkách dodavatelem není možná žádná změna ceny.

 

Denní akční ceny

 

Denní akční ceny se vztahují jen na konkrétní produkt, který je předmětem denní akce a který je objednán v aktuální den, kdy denní akce probíhá. Pokud takový produkt bude objednán následující, nebo jiný den, než v den denní akce, platí pro něj cena uvedená v ceníku. Platnost cen denní akce je limitována časem 00.01 hod -24.00 hod. Výrobek do denní akce je generován automaticky.
Dopravné
Ke každé objednávce zboží uskutečněné na e shopu GARDINIA, jejíž celková částka je do 3000,- Kč včetně DPH bude připočtena částka za dopravné 150,- Kč vč.DPH. Objednávky, jejichž celková hodnota přesahuje 3000,50 Kč jsou expedovány bez poplatků za dopravné. Pro zasílání objednaného zboží do zahraničí platí aktuální poplatky dopravného do zahraničí. V tomto případě bude cena dopravného se zákazníkem vždy předem projednána.

 

Expresní dodací služby

 

V případě, že zákazník žádá expresní doručení zásilky, budou s ním náklady na expresní doručení projednány a po jeho odsouhlasení mu bude sjednané dopravné vyúčtováno.

 

  II. Podmínky a možnosti úhrady

 

 Zákazník má možnost při uzavírání objednávky se rozhodnout, zda zvolí platbu při dodání tzn. dobírkou, nebo na zálohovou fakturu.

 

a) Platba dobírkou.

 

Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR s dodací adresou na území ČR.
b) Platba na zálohovou fakturu běžným bankovním převodem.

 

Úhradu provede zákazník na účet dodavatele uvedený na výzvě k platbě . Jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo daňového dokladu. Při dodání zboží obdrží zákazník spolu se zbožím dodací list a řádný daňový doklad.
III. Podmínky dodání

Termín  expedice zboží.

 

SP TREND s.r.o. vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Veškeré zásilky SP TREND s.r.o. včetně korespondence, jsou zasílány jako doporučené. Standardní termín expedice je do 5 pracovních dnů od ověření objednávky, maximální termín expedice je do 7 pracovních dnů. U objednávek, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze termín dodání se souhlasem zákazníka posunout. Nedodržení termínu expedice, dává zákazníkovi právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat bezplatné storno jeho objednávky. Toto oznámení musí mít písemnou formu a bude zasláno elektronickou poštou na adresu gardinia@gardinia.cz.

 

IV. Záruční podmínky

SP TREND s.r.o. poskytuje na funkčnost veškerého jím nabízeného a prodávané zboží záruku 24 kalendářních měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. V případě, že zákazník nemá doklad o převzetí zboží, počíná záruční lhůta běžet dnem vystavení daňového dokladu. Další podrobnosti o záručních podmínkách jsou uvedeny v reklamačním řádu.
V případě, že dojde k vadě zboží v záruční době, má kupující nárok na bezplatné odstranění vady zboží. V případě, že bude vada zboží neodstranitelná (závada neopravitelná), obdrží zákazník náhradní zboží ve stejné hodnotě, jako byla učiněna dodávka na základě sjednané objednávky. Pokud zákazník nesouhlasí s náhradním plněním za reklamované zboží, bude mu po vrácení zboží zaplacená částka uvedená na daňovém dokladu, bez hodnoty dopravného, vrácena zpět.
V. Storno podmínky - odstoupení od kupní smlouvy

a) Storno objednávky z důvodu nedodržení expediční lhůty.

 

V případě, že SP TREND s.r.o. nedodrží expediční lhůtu, respektive náhradní expediční lhůtu danou podle odstavce III. termín dodání, má objednatel právo okamžitě odstoupit od kupní smlouvy.

 

 b) Storno objednávky před dodáním.

 

Za storno objednávky před dodáním se rozumí, pokud objednatel požádá o storno objednávky před jejím dodání, resp. před okamžikem, kdy je zásilka předána dopravci k doručení objednateli. Zákazník v tomto případě neplatí žádné storno poplatky.

 

c) 30 denní záruka vrácení peněz. .

 

Zákazník má právo na odstoupení od kupní smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží za předpokladu, že, vrátí zboží viditelně nepoškozené, v originálním neporušeném obalu a s kompletním dodaným příslušenstvím a ostatní dokumentací, pokud byla dodána.

VI. Vlastnictví ke zboží
Zboží je do úplného zaplacení fakturované ceny majetkem společnosti SP TREND s.r.o. Do doby úhrady kupní ceny není zákazník oprávněn se zbožím nakládat a poskytovat jej třetím osobám.
 

VII. Řešení sporů
V případě řešení sporů vzniklých z obchodního vztahu se postupuje podle zákonných norem platných v České republice. K řešení sporů bude využit místně příslušný soud v Ústí n.L.